středa 16. února 2011

Propozice výstavy

1.česko-slovenská filatelistická výstava
„Vysoké Mýto 2011“
konaná ve dnech 12. - 16. 10. 2011

VÝSTAVNÍ PROPOZICE

1. Cíle výstavy
Výstava ,,Vysoké Mýto 2011“ je soutěžní všeobecnou filatelistickou výstavou ve dvou kategoriích – kategorie národní výstavy a kategorii výstavy premiéra. Cílem výstavy je propagovat filatelii a virtuální výstavu Exponet a dále podnítit zájem veřejnosti o filatelii. Současně chce prohloubit spolupráci mezi filatelisty v České a Slovenské republice.

2. Pořadatelé výstavy
Pořadatelem výstavy je Svaz českých filatelistů (dále jen SČF) ve spolupráci se Svazem slovenských filatelistů a Českou poštou, s. p. Organizačně výstavu zajišťuje SČF prostřednictvím Klubu filatelistů 05-11 Vysoké Mýto a to za finanční podpory SČF, Pardubického kraje, Města Vysokého Mýta a dalších sponzorů. Nad výstavou převzala záštitu členka Rady Pardubického kraje Ing. Jana Pernicová a starosta Vysokého Mýta Ing. Miloslav Soušek. Výstavu po dobu její přípravy a konání zastupuje organizační výbor (dále jen OV), který má rozhodovací pravomoc.

3. Místo a datum konání
Výstava se bude konat v Regionálním muzeu ve Vysokém Mýtě, A. V. Šembery 125 ve dnech 12. až 16. 10. 2011. Slavnostní zahájení bude dne 12. 10. 2011. Otevírací doba výstavy je od 9 do 12 hod. a od 13 do 17 hod., v neděli 16. 10. pouze od 9 do 12 hod.

4. Organizační zásady a způsob hodnocení exponátů
Národní i premiérová část soutěžní filatelistické výstavy „Vysoké Mýto 2011“ je pojata jako experimentální; řídí se těmito výstavními propozicemi a při hodnocení exponátů se řídí platnými oborovými řády FIP. V případě velkého zájmu vystavovatelů převyšující prostorové možnosti výstavy nebudou některé exponáty vystaveny a budou hodnoceny tzv. „v trezoru“.
Způsob hodnocení exponátů je experimentem, spočívajícím ve využití moderních prostředků a využití virtuální filatelistické výstavy Exponet. Podmínkou přijetí exponátu na výstavu je předání naskenovaného exponátu v předstihu, a to buď elektronicky (e-mailem) nebo na CD/DVD. Vystavovatel dodá naskenované podklady (viz instrukce na www.exponet.info) v termínu do 31.7.2011. Naskenované exponáty budou umístěny v samostatné výstavní sekci výstavy Exponet, která nebude přístupná veřejnosti, pouze členům jury pomocí přiděleného osobního hesla. Členové výstavní jury provedou hodnocení exponátů s předstihem. Na výstavě jury ověří, zda exponát skutečně existuje a fyzicky zkontroluje eventuální sporné záležitosti. Jury tak přijede na výstavu již s připraveným hodnocením, které bude poté projednáním v týmu upřesněno či potvrzeno. Vystavovatel se rozhodne, a v přihlášce uvede, zda udělí souhlas se zveřejněním svého exponátu na výstavě Exponet a to v termínu po skončení výstavy. Nebude-li si přát zveřejnění, bude zajištěno vymazání tohoto exponátu, včetně vrácení nosiče CD/DVD.
Vzhledem k omezené kapacitě bude proveden výběr respektující zastoupení všech výstavních tříd. Rozhodnutí o výběru exponátů pro vystavení je v kompetenci OV a jeho rozhodnutí je konečné.

5. Soutěžní výstavní třídy pro národní výstavu jsou třídy:
N.1 tradiční filatelie
N.2 poštovní historie
N.3 celin
N.4 aerofilatelie
N.5 astrofilatelie
N.6 tematická
N.7 fiskální filatelie
N.8 filatelistické literatury
N.9 jednorámových exponátů
N.10 otevřená (experimentální)
N.11 mládeže
N.12 maximafilie

Soutěžní výstavní třídy pro výstavu premiéra jsou třídy:
P.1 tradiční filatelie
P.2 poštovní historie
P.3 celin
P.4 aerofilatelie
P.5 astrofilatelie
P.6 tematická
P.7 fiskální filatelie
P.8 filatelistické literatury
P.9 jednorámových exponátů
P.10 otevřená (experimentální)
P.11 mládeže
P.12 maximafilie

6.Nesoutěžní výstavní třída:
X.1 Pozvané exponáty

7. Podmínky účasti
Účast vystavovatelů je možná na základě zaslání přihlášky OV do 30. 4. 2011. V přihlášce vystavovatel uvede, zda si přeje/nepřeje exponát vystavit. O přijetí či nepřijetí exponátů rozhodne OV do 31. 5. 2011 a vyrozumí o tom vystavovatele do 30 dnů. Na výstavu mohou být přijaty exponáty, které na předchozí regionální výstavě získaly nejméně pozlacenou medaili (70 bodů). V soutěžních třídách může jeden vystavovatel přihlásit maximálně dva exponáty. Kvalifikací pro mládež na tuto výstavu je nejméně velká stříbrná medaile (65 bodů) z regionální výstavy. Ve třídě filatelistické literatury se předchozí kvalifikace nevyžaduje. Pro všechny třídy označené písmenem P se rovněž kvalifikace nevyžaduje.
Každý vystavovatel v soutěžních třídách N.1 – N.7 a N.10 bude mít pro svůj exponát přiděleno pět výstavních ploch. Ve třídě mládeže N.11 bude přidělen počet výstavních ploch v souladu s rozdělením na věkové kategorie podle Výstavního řádu SČF.
Výstavní plocha má kapacitu 16-ti standardních albových listů (26,5 x 28,5 cm) nebo listů formátu A4, uspořádaných ve čtyřech řadách po čtyřech listech. Jednotlivé listy musí být vloženy do průhledných ochranných obalů a vzadu opatřeny číslem listu a jménem vystavovatele. Exponáty vystavené ve třídě filatelistické literatury se vyžadují ve dvou exemplářích, které po skončení výstavy zůstanou k dispozici SČF/OV; exponáty pro tuto třídu musí být předány OV v termínu do 10.8.2011 (v souladu s ustanovením Výstavního řádu SČF 2 měsíce před zahájením výstavy).

8. Výstavní poplatky
Vystavovatel je povinen nejpozději do 31. 7. 2011 uhradit výstavní poplatek na určený účet organizačního výboru za podmínek, stanovených SČF. Vystavovatelé ve třídě mládeže jsou od výstavních poplatků osvobozeni.
Výše výstavního poplatku za jednu výstavní plochu (t.j. 16 listů) činí 200 Kč. V případě, že exponát bude hodnocen v trezoru, výše výstavního poplatku za jednu výstavní plochu činí 50 Kč. Případný rozdíl bude vrácen vystavovateli do 15 dnů po skončení výstavy. Za jeden vystavený titul ve třídě filatelistické literatury činí poplatek 200 Kč.
Nebude-li poplatek ve stanovené době zaplacen, ztrácí vystavovatel právo na vystavení exponátu.

9. Výstavní odměny
Vystavené exponáty v soutěžních třídách posuzuje výstavní jury jmenovaná výkonným výborem SČF. Hodnocení exponátů bude provedeno podle směrnic SČF.
Vystavovatelé budou oceněni podle získaného bodového ohodnocení jury jednotnou výstavní medailí/plaketou a diplomem dle výstavního řádu SČF. Hodnota získané medaile bude uvedena na diplomu. Jury vybere exponát s mimořádnou hodnotou či mimořádně zajímavým zpracováním pro ocenění velkou cenou výstavy (v obou kategoriích). Jury může udělit kromě diplomů, medailí a cen i blahopřání jury za mimořádně zajímavé zpracování a hodnotu exponátu, případně vybrat a ocenit nejlepší exponát v jednotlivé výstavní třídě.

10. Manipulace s exponáty
Přijaté exponáty zasílané poštou musí být odeslány s předstihem tak, aby byly k dispozici OV v termínu do 7.10. 2011. Předem domluvené a OV odsouhlasené exponáty mohou vystavovatelé osobně předat ve výstavních prostorách dne 9. nebo 10. 10. 2011 v době od 9 do 17 hodin.
Současně s exponátem (s výjimkou exponátů filatelistické literatury a dosud nevystavených exponátů) je vystavovatel povinen předat i průkaz exponátu. Exponáty, jejichž průkazy nebudou předloženy jury do zahájení výstavy, nebudou hodnoceny. Vystavení duplikátu průkazu exponátů řeší vystavovatel s tajemníkem SČF v dostatečném předstihu.
Předávané exponáty OV budou uspořádány tak, aby byly listy za sebou v aritmetické řadě a odděleny po 16 albových listech (1 ploše). Na oddělovací záložce bude vyznačeno řazení jednotlivých listů na výstavním rámu (vodorovné a svislé řazení).
Po ukončení výstavy dne 16. 10. 2011 budou exponáty připraveny a vydány vystavovatelům. Předávány budou dle předem dohodnutého harmonogramu, nejdříve od 14 hodin. Nevyzvednuté exponáty budou odeslány poštou do 15 dnů v cenném balíku.

11. Dodatečné ustanovení
Od okamžiku převzetí exponátu pověřeným členem OV do okamžiku jeho předání vystavovateli, národnímu komisaři nebo k přepravě poštou zajistí OV veškerá bezpečnostní opatření a pojištění. Při splnění těchto povinností OV výstavy, SČF, členové jury, členové OV ani jejich spolupracovníci nezodpovídají za škody, ztráty a další újmy na exponátech či jiném majetku vztahujícím se k výstavě. Pokud by takový případ nastal, bude řešen podle platných zákonů ČR.
Ustanovení propozic uvedená ve článcích 7. a 10. neplatí pro slovenské vystavovatele. Kvalifikační podmínky podléhají platným předpisům ZSF. Dopravu exponátů zajistí národní komisař jmenovaný ZSF, RNDr. Vojtech Jankovič.
OV si vyhrazuje právo provést úpravy těchto výstavních propozic po předchozím projednání s předsedy SČF a ZSF.
Přihlášku a bližší informace o výstavě budou zveřejňovány na stránkách výstavy a stánkách SČF a ZSF, s případnými dotazy kontaktujte předsedu OV.

12. Kontaktní údaje, adresy a odkazy
Předseda OV:
Ing. Petr Fencl
Škrétova 34 tel.: 602 100 365
566 01 Vysoké Mýto e-mail: pefencl@seznam.cz

Adresa pro zasílání balíků s exponáty:
Luboš Sodomka
Českých Bratří 744 tel.: 604 963 448
566 01 Vysoké Mýto e-mail: sodomka.lubos@seznam.cz


Garant SČF: RNDr. Zdeněk Okáč, e-mail: okacz@mosilana.cz

Důležité odkazy:
výstavní aktuality: http://csvystava.blogspot.com/
stránky SČF: http://www.informace-scf.blogspot.com/
stránky ZSF: http://www.zsf.chtf.stuba.sk/
výstava Exponet: www.exponet.info
město Vysoké Mýto: www.vysoke-myto.cz
Regionální muzeum: www.muzeum.myto.cz

13. Přehled výstavních termínů pro rok 2011
poslání přihlášky: do 30.4.
rozhodnutí OV o přijetí: do 31.5.
vyrozumění o přijetí: 30.6.
uhrazení výstavního poplatku: do 31.7.
odeslání naskenovaného exponátu: do 31.7.
odeslání exponátů filatelistické literatury: do 10.8.
odeslání exponátu (včetně průkazu): 27.-30.9.(doporučený termín)
doručení exponátu: do 7.10.
osobní předání exponátu: 9. nebo 10.10.
zahájení výstavy: 12.10.
odborný seminář: 15.10.
ukončení výstavy: 16.10.
výdej exponátů: 16.10. po 14. hodině
odeslání exponátů OV: do 31.10.

14. Schvalovací doložka
Propozice byly schváleny na 4. jednání OV dne 16.2.2011.

Žádné komentáře:

Okomentovat